Dorpsraad - Algemeen

De dorpsraad van Casteren bestaat uit minimaal 5 en maximaal 13 leden die worden verkozen voor een periode van minimaal 2 jaren (bestuursleden worden gekozen voor 4 jaren).

Hoe gebeurt dat

 • Er wordt minimaal 2-maandelijks vergaderd.
 • Er zijn minimaal 4 besloten bijeenkomsten. 
 • Twee tot vier keer per jaar zijn er openbare bijeenkomsten waarvoor alle inwoners van Casteren, het college van B&W, politieke partijen, de overige dorpsraden van de gemeente Bladel en de pers worden uitgenodigd. In deze vergaderingen worden de inwoners van Casteren op de hoogte gebracht van zaken die het dorp aangaan en de inwoners kunnen vragen stellen en hun mening geven.
 • De openbare vergaderingen worden door het dagelijks bestuur vóór besproken met de wethouder en contactambtenaar van de gemeente Bladel. Ook andere lopende zaken worden dan besproken.
 • Afhankelijk van de lopende projecten is er tussentijds overleg met partijen.
 • Relaties worden onderhouden met de dorpsraden van de overige Bladelse kernen, Vereniging Kleine Kernen, Het Streekhuis en andere provinciale overleg organen.

De gemeenteraad heeft op 1 november 2007 een toetsingskader voor private dorps- en wijkraden vastgesteld.
Dit toetsingskader regelt de instelling, samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van de dorpsraad voor de kern Casteren.
Daarna heeft de Dorpsraad Casteren een akte van oprichting en een huishoudelijk reglement laten opstellen.

Resultaten

 • Volledig gesprekspartner gemeente Bladel
 • Realisatie woningbouwplan voor starters Den Durkijk
 • Realisatie Multifunctionele Accommodatie Den Aord
 • Realisatie Brede School in combinatie met MFA ‘Den Aord’
 • Aanpassing kruispunten Gagelvelden
 • Invulling terrein achter MFA ‘Den Aord’ (parkeerterrein met multifunctionele mogelijkheden)
 • Plaatsing AED’s en financiering onderhoud
 • Enquête (in samenwerking met gemeente Bladel en SRE) naar 'wonen en blijven wonen in Casteren'
 • Casters Vervoer (via CLIC)
 • Oprichting Junior Dorpsraad
 • Verlichting naar sportpark Netersel
 • Gebruiksovereenkomst terrein oude basisschool aan Willibrordusstraat
 • Verplaatsing digitaal informatiebord aan Gagelvelden
 • Gebruik ‘oude schoolplein’ aan de Willibrordusstraat
 • Locatie Kerkeneind (Vurste Putten)

Aandachtsgebieden en lopende projecten

 • Toekomstvisie voor Casteren (Casteren in 2030)
 • Woningbouwlocatie Coolbergen-Castelijns (Plan ‘den Tip’)
 • Verkeer (veiligheid, parkeren en doorstroming)
 • Buurtpreventie
 • Platform ‘Welzijn en Zorg’ (in samenwerking met Informatiepunt Zorg en Gemeente Bladel)
 • Communicatie (in samenwerking met redacties Caskra en casteren.net)
 • Overleg met ‘collega-dorpsraden’ Netersel en Hoogeloon