Informatiepunt Zorg - Het NL zorgstelsel uitgelegd

Zorg en ondersteuning in Nederland
Zorg en ondersteuning worden in Nederland geregeld met 4 wetten:

  1. De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  2. De Jeugdwet
  3. De Zorgverzekeringswet (Zvw) 
  4. De Wet langdurige zorg (Wlz)

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Het doel van de Wmo is om ondersteuning te bieden aan mensen met een beperking of chronische ziekte om hen mee te laten doen in de samenleving en in staat te stellen thuis te blijven wonen. Het organiseren van opvang en een beschermde woonomgeving voor mensen die geen mogelijkheden hebben of niet in staat zijn om thuis te wonen valt ook onder deze wet. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en invulling van deze wet. 
Voorbeelden van aanspraken onder deze wet zijn: huishoudelijke hulp, begeleiding, dagopvang, beschermd wonen, woningaanpassingen, rolstoeluitleen, taxbus, mantelzorgondersteuning, warme maaltijdvoorziening en sociale alarmering. Voor meer informatie over de aanspraken en wijze van aanvragen kunt u terecht bij het zorgloket van de gemeente Bladel of Informatiepunt Zorg Casteren

De Jeugdwet
De jeugdwet is er om kinderen veilig en gezond op te laten groeien, zelfstandig te laten worden en later naar eigen vermogen mee te kunnen gaan draaien in de maatschappij.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet. De gemeente Bladel doet dit in samenwerking met de gemeente Bergeijk, Eersel en Reusel-De Mierden. Voor meer informatie, kijk op de website van Centrum voor Jeugd en Gezin de Kempen.
Onder deze wet valt integrale ondersteuning, hulp en zorg voor jeugdigen en hun families bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen. Ook uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering, en de advisering en verwerking van meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling behoren tot deze wet. Jeugd die continue zorg nodig heeft, bijvoorbeeld door een ernstige verstandelijke beperking, valt niet onder de Jeugdwet, maar onder de Wet langdurige zorg.

De Zorgverzekeringswet (Zvw)
De Zvw regelt het vergoeden van zorg gericht op genezing, middels de basisverzekering en een eventuele aanvullende verzekering.
De overheid bepaalt de inhoud van het verzekerde basispakket én de publieke randvoorwaarden. Dat zijn onder andere:
- De basisverzekering is verplicht voor iedereen. Burgers hebben wel  vrije keuze in de verzekeraar waar ze hun verzekering afsluiten. De overheid bepaalt welke zorg er in het basispakket zit en wanneer die zorg geleverd mag worden.
- Er is een verplichte acceptatie door verzekeraars, ongeacht de gezondheidstoestand van de burger. De basispremie per verzekeraar is ook gelijk voor iedere verzekerde, ongeacht gezondheidssituatie, leeftijd of achtergrond.
- Verzekeraars hebben een zorgplicht, dat wil zeggen zij moeten de beschikbaarheid van zorg uit het basispakket garanderen.
- Het verplichte eigen risico heeft als doel het kostenbewustzijn bij burgers te vergroten.
De Zvw wordt uitgevoerd door 10 private concurrerende zorgverzekeraars die vrij zijn om te onderhandelen met zorgaanbieders over wie de zorg levert en waar de zorg geleverd wordt. Bijna alle zorgverzekeraars zijn coöperatieve instellingen die niet naar winst streven en hun positieve resultaat toevoegen aan de noodzakelijke reserves of teruggeven in premies. 
Zorg die in het basispakket Zvw valt is onder andere: huisartsenzorg, verloskundige zorg, verblijf en behandeling in het ziekenhuis, ambulancevervoer, geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, tandheelkundige zorg tot 18 jaar, wijkverpleging en thuiszorg of verblijf in een hospice in de laatste levensfase.
Naast de zorg van het verplichte basispakket bieden zorgverzekeraars aanvullende verzekeringen aan voor extra zorg, waar ongeveer 90% van de Nederlanders gebruik van maakt. Het gaat dan bijvoorbeeld om een speciale tandartsenkostenverzekering, alternatieve geneeswijzen, brillen en contactlenzen, en ruimere vergoedingen voor fysiotherapie, kraamzorg en medicijnen. Burgers kunnen zelf bepalen of ze gebruik willen maken van aanvullende verzekeringen, en of ze dat ook bij dezelfde verzekeraar willen doen die ze voor hun basispakket gekozen hebben. De aanvullende verzekering heeft een volledig privaat karakter, waar de overheid geen regels aan stelt.

De Wet langdurige zorg (Wlz)
Doel van de Wlz is zorg, eventueel verblijf, en ondersteuning regelen voor mensen die blijvend aangewezen zijn op intensieve zorg met 24-uurs toezicht (care). Het gaat dan om kwetsbare ouderen, met bijvoorbeeld vergevorderde dementie, mensen met een ernstige verstandelijk of lichamelijk beperking en mensen met langdurige psychiatrische aandoeningen. U kunt dan denken aan zorg in een verpleeghuis, een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met een beperking, maar ook aan intensieve zorg thuis voor mensen met dementie of Niet-aangeboren hersenletsel (NAH). 
De Wlz is een verplichte volksverzekering op basis van solidariteit: iedereen die in Nederland inkomstenbelasting afdraagt, betaalt er premie voor. Deze wet kent een landelijke uitvoering door 31 regionale zorgkantoren in opdracht van de rijksoverheid. Deze kantoren zijn verbonden aan de grootste zorgverzekeraar in de regio en regelen de levering van de zorg in die regio, ongeacht waar iemand verzekerd is. Voor Casteren is dit Zorgkantoor Zuid-Oost Brabant dat valt onder verantwoordelijkheid van zorgverzekeraar CZ. 
Toegang tot de Wlz wordt geregeld door het onafhankelijk landelijk werkende Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dat betekent dat iemand die aanspraak wil maken op zorg in bijvoorbeeld een verpleeghuis een aanvraag moet indienen bij het CIZ en dat je pas in het verpleeghuis terecht kan nadat het CIZ heeft vastgesteld dat u blijvend bent aangewezen op 24-uurs zorg en toezicht. Dit proces duurt ongeveer 6-8 weken. En dan moet er in het gewenste verpleeghuis ook nog een plekje beschikbaar zijn. Ook daar kan een wachttijd bij komen kijken. Denk dus vroegtijdig na over een eventuele opnamebehoefte. Voor crisissituaties zijn er altijd plaatsen beschikbaar. Maar niet altijd in de directe nabijheid of op de locatie van voorkeur. Voorkom dus een crisissituatie door tijdig na te denken over de toekomstige behoefte aan zorg en ondersteuning. Zorgverleners, huisartsen of thuiszorgmedewerkers kunnen u hierbij helpen en adviseren.

Nog meer weten over het Nederlandse zorgstelsel, neem dan deze brochure eens door.
 

Rijzen er na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen? 
Stel ze ons gerust. Wij zijn er om te helpen. 

Agenda

maart 2021
madiwodovrzazo
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Contact en social media

      
>E-mail de redactie

Wijzigingen vanwege coronavirus


* Sluiting Den Aord

* Casters Vervoer staakt dienstregeling
* KBO stopt alle activiteiten
* De Goei Kaomer, de Welfare en Aordètig Eten stoppen, tot nader bericht
* Geen voetbal- en korfbalactiviteiten
* Geen repetities Muziekvereniging St. Willibrordus
* Hul Caastere kampeert naar 2022
* Toneeluitvoeringen naar 2022
* Jubileum RKVV Casteren naar 2025 
* Wandel3Daagse Casteren naar 2022

Corona per week

Statistieken

4 bezoekers online
Vandaag: 25 unieke bezoekers
Deze week: 471 unieke bezoekers
Totaal: 140376 unieke bezoekers